जिल्हा निवड समिती जिल्हा परिषद,वर्धा

भरती प्रक्रीया - २०१४

आवेदन प्रपत्र

Application ID:- 
पद कनिष्ठ लेखा अधिकारी
आडनाव   उमेदवाराचे नाव   वडीलाचे नाव / पतीचे नाव  
पत्र व्यवहाराचा पत्ता  
 
जिल्हा तालुका  गांव/शहर  मु.पो. 
पिन कोड  मोबाईल क्र.  ई-मैल

वैयक्तीक माहीती

वैवाहिक स्थिती  स्त्रीपुरुष    राष्ट्रीयत्व   प्रवर्ग   पुर्व कामाचा अनुभव

अनुभवाची माहीती

 
माहीती 100 अक्षरा पेक्षा जास्त नसावी.

ईतर माहिती

अपंग आहे का  
अपंगाचा प्रकार
महाराष्ट्राचे अधिवासी आहे का  
माजी सैनिक आहे काय   क्रमांक  
अंशकालीन आहे काय  
कालावधी पासुन    पर्यंत 
प्रकल्पग्रस्त आहे काय  
भुकंपग्रस्त आहे काय  
स्वातंत्र सैनिकाचा नामनिर्देशीत पाल्य आहे काय  
अप्रगतगट आहे काय(non creamy layer)  
उमेदवार खेळाडु आहे काय  
खेळाडुचा स्तर व प्रकार
जनगणना/संपकालीन कर्मचारी आहे काय  
शासकीय कर्मचारी आहे काय  
महिला आरक्षणाचा लाभ घेउ ईच्छित आहे काय  
जात वैद्द्ता प्रमाणपत्र आहे काय  
सेवा योजना कार्यालयाकडे नाव नोंदणीकेली आहे काय  
संगणक उत्तीर्ण प्रमाणपत्र आहे काय  
टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण आहे काय मराठी इंग्रजी
जन्म दिनांक
दिवस 
महिना 
वर्ष 
19
वय ०१/०6/२०१४ पर्यंत

शैक्षणीक आर्हता

अ.क्र. शैक्षणिक अर्हता बोर्डाचे/विद्दापिठाचे/विद्दालयाचे नाव ट्क्केवारी उतीर्ण झालेले वर्ष
1. SSC
2. HSSC
3.
4.
4.
     
उमेदवाराचा फोटो  
उमेदवाराची सही  
Photo should be in :- width 120 px x height 140 px. height 140 px.
Signature should be in :- width 180 px x height 60 px
Kindly scan your photo and signature in 200 dpi.
प्रमाणित करण्यात येते की. या अर्जात नमुद केलेली माहिती खोटी अथवा चुकीची आढ्ळुन आल्यास कोणत्याही ट्प्प्यावर माझी उमेद्वारी रद्द होईल याची मला जाणिव आहे. तसेच अर्जातील माहिती परिपुर्ण नसल्यास माझा अर्ज नाकारला जाईल व याबाबत मला काहिही कळविण्यात येणार नाही व याबाबत माझी कोणतीही तक्रार राहणार नाहि. याची मला जाणीव आहे.